Bibliotek + helsestasjon = sant

Hvorfor skal bibliotek og helsestasjoner samarbeide? Bokstart er et samarbeidsprosjekt og et felles løft for å fremme leselyst og språk fra første stund. Ved å samarbeide med helsestasjoner er det mulig å nå alle småbarnsforeldre, også de med barn som ikke går i barnehage.

Se filmsamarbeid i Alna bydel

I Alna bydel i Oslo samarbeider biblioteket og helsestasjonen om Bokstart. Ruth Sigel Holm er helsesykepleier ved Alna helsestasjon, og forteller her om hvordan prosjektet er en naturlig del av helseprogrammet på åtte-måneders kontrollen.

Barne- og ungdomsbibliotekar Una Molvig ved Furuset bibliotek og aktivitetshus (t.v) og helsesykepleier Ruth Sigel Holm ved Alna helsestasjon i Oslo om samarbeidet. (Varighet 5 min.)

Helsestasjonen som aktør

Alle barn i Norge mellom 0-5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet omfatter 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte. Målet med helsestasjonsprogrammet er blant annet å bidra til at de voksne opplever mestring i rollen som foresatt, å bidra til godt samspill mellom barnet og foreldre, og å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn.

Samspill handler om kommunikasjonen mellom barnet og de voksne. At barnet får en trygg tilknytning til sine foresatte, som innebærer at barnet føler seg forstått og hjelpes til å bli i stand til å regulere egne følelser, er av avgjørende betydning for barnets fysiske, psykiske, intellektuelle og psykososiale utvikling (kilde: Helsedirektoratet).

Et samarbeid mellom bibliotek og helsestasjon om Bokstart skal ikke være en ekstra oppgave for helsesykepleiere i møte med foreldre, men heller fungere som en støtte til den veiledningen helsesykepleiere gir foreldre. Tanken er at bruk av bøker, at voksne og barn leser sammen, kan fremme samspill og gode relasjoner mellom barnet og de foresatte. Samtidig vil lesingen bidra til å utvikle barnets ordforråd positivt og støtte språkutviklingen.

Illustrasjon: Stina Langlø Ørdal

Er det vanskelig å samarbeide?

Erfaringer fra Bokstart-prosjekter i andre land er at helsesykepleiere og bibliotekarer kan møtes i et felles oppdrag. Bibliotekarene kan som helsesykepleierne ha et spesielt fokus på barn, og hvordan man kan støtte foresatte i å være foreldre for barna sine. Det kan blant annet være hvordan man gjennom lesestunder med barn kan stimulere barnas språkutvikling.

Men erfaringene fra andre land viser også at samarbeid kan være vanskelig. Å finne meningsfulle samarbeidsformer på tvers av institusjoner og fagmiljøer, er noe som må etableres over tid. Som bibliotekar kan man oppleve at helsesykepleiere har mye å gjøre. I tiden de har til rådighet med foreldrene i forbindelse med barnets helseskontroller, er det mange temaer som skal tas opp hva angår barnets utvikling og hverdagen med barn. Hvis et samarbeid oppleves som en støtte i foreldreveiledningen, og ikke som en ekstra tilleggsoppgave, kan et samarbeid bli meningsfylt for helsestasjonen.

Før man kommer i gang med samarbeidet, kan det derfor være lurt å bruke tid på å snakke om hva som er bibliotekets og helsestasjonens felles oppdrag og hva foreldrene kan få ut av prosjektet. Et tips er å sette ned en felles prosjektgruppe der både helsestasjonen og biblioteket er representert.

Esempler på konkrete samarbeidsformer

  • Helsestasjonen og biblioteket samarbeider om å oppmuntre foresatte til å lese sammen med barna sine ved å dele ut gratis bøker til småbarnsfamilier. Bøkene deles ut på helsestasjonen og/eller biblioteket i løpet av barnets første leveår.
  • Biblioteket gir tips om bøker helsestasjonen bør kjøpe inn til venterommet eller lager en plakat eller brosjyrer med boktips til foresatte.
  • Helsestasjonen deler informasjon om familiearrangementer som babysang og høytlesingsstunder ved biblioteket.
  • Biblioteket tilbyr lokale til barseltreff på biblioteket.
  • Tilbud om lesestund på barseltreff eller i åpen barnehage.
  • Støtte flerspråklige familier og samarbeide om å formidle bøker på andre språk enn norsk.