Om Bokstart

Bokstart har som mål å gi barn og foreldre et lesende fellesskap, styrke språkopplæringen fra tidlig alder og gi foreldre et positivt møte med sitt lokale bibliotek og helsestasjon. Gjennom å gi barn og deres foreldre en bokgave i løpet av første leveår ønsker vi å legge til rette for et godt og livslangt forhold til språket og litteraturen.

Tiltaket er inspirert av Bookstart, etablert i England i 1992 og som årlig gjennomføres av rundt 40 nasjoner på verdensbasis.

Foreningen !les mottok 200 000 kr til å gjennomføre en pilot i tre utvalgte bydeler i Oslo; bydel Alna, bydel Søndre Nordstrand og bydel Gamle Oslo. Foreldre og deres barn vil i løpet av deres første leveår motta en bokgave på helsestasjonen. Foreningen !les har prosjektledelse og har i tillegg vært ansvarlige for utforming og produksjon av materiell. Det er den lokale helsesøster og bibliotekar som står for den praktiske gjennomføringen.

Ved å jobbe målrettet mot foreldre med små barn for å fremme verdien av høytlesing og øke tilgjengeligheten av litteratur, vil Bokstart kunne bidra til å etablere en plattform for utvikling av leseferdigheter, leselyst og generelt styrke språkfølelsen i et livslangt perspektiv. Prosjektet skal gjøre god litteratur tilgjengelig og styrke foreldres selvtillit i henhold til å lese, prate og fortelle med barna sine. Tiltaket skal vise hvordan lesestunden er morsom, hyggelig, og et bidrag til et felles språk og opplevelser. Når barna er så små handler lesestunden om langt mer enn ren høytlesning – den er i stor grad en samtale rundt boka og legger til rette for et språkfellesskap mellom foreldre og barn.

Ved å samarbeide med helsestasjoner vil vi gi en lik start til alle og sørge for at alle nye familier, både ressurssterke og ressurssvake får samme tilbud. Erfaringen fra England viser at dette er et godt integrerings- og språklig tiltak. I tillegg vil dette prosjektet åpne bibliotekverden for alle og gi dem et godt grunnlag for språkstimulering og positivt samvær i familien.

Forskning viser at foreldre som deltok i Bokstart i andre land leser mer med sine barn, og de går til biblioteket oftere. De blir også mer oppmerksomme på lesingens rolle i språkutviklingen til barnet. Behovet for å stimulere til språk- og leseutvikling gjelder i alle sosiale grupper, og Bokstart er et tiltak for alle små barn.